Inici de la pàgina
Inici del contingut
Màster en Interacció Persona-Ordinador
 Coordinador/a del Màster:

 
Montserrat Sendín Veloso
Despatx: 3.20   Telèfon: 973 70 2737
msendin@diei.udl.cat
 

 
Anunci important per a tots els alumnes del màster:


  • Informació d'inici i seguiment del curs

El curs 2012/13 donarà inici el proper 12 de setembre, data a partir de la qual és important estar atents al Campus Virtual per fer el seguiment de les assignatures de les quals estigueu matriculats.

El calendari de les assignatures presencials el teniu en l'enllaç:
http://www.ipo.udl.cat/periode.html

El professorado responsable de cada assignatura us indicarà oportunament quins dies teniu classe.


  • Metolologies d'ensenyament i avaluació


Metodologia d'ensenyament:
Estudis emmarcats en el Pla de Bolonya, dins de les EEES, regit per un procés continu d’aprenentatge. Són, per tant, uns estudis homologats a Europa.

En concret, està basada en una docència de modalitat semipresencial.
Aquesta proposa una síntesi entre els models presencials i no presencials, en tant que disminueix la rigidesa de la primera i dota d’un cert grau de presencialitat, necessària, a la segona.
S'ofereix, doncs, una millor adaptació dels continguts a les necessitats i perfils de l’estudiantat, a l'hora que es potencia (degut a la presencialitat) el procés d’aprenentatge a través d'una  metodologia educativa que reforça la interacció amb els docents.
L’èxit del mètode semipresencial depèn en gran mesura de l’eina de campus virtual que faciliti la comunicació i l’intercanvi d’informació entre el professorat i l’estudiantat.Presentació del màster:


L’evolució de la tecnologia ha fet que els ordinadors siguin cada vegada més presents en les nostres vides, en forma de telèfons mòbils, de programadors de calefacció o bé d’ordinadors en el lloc de treball, entre altres. Lluny de ser una eina que ens ajudi a viure millor, la informàtica sovint resulta difícil d’entendre i provoca problemes als seus usuaris. Les barreres en l’ús dels ordinadors pels discapacitats o persones de la tercera edat són un altre problema que cal resoldre. Resulta primordial comprendre que no són els usuaris els que han de canviar radicalment la seua manera de ser, sinó que han de ser els sistemes els que han d'estar dissenyats per satisfer els requisits dels usuaris. Els sistemes haurien d’estar centrats en l’usuari.

Avui en dia, la indústria és conscient que una interfície més idònia pot suposar la captació de mercat davant de competidors de característiques funcionals similars. L'evolució de les simples interfícies dels telèfons mòbils n'és un bon exemple.
 

La interacció persona-ordinador (IPO), coneguda internacionalment com a Human-Computer Interaction (HCI), és la disciplina que estudia l’intercanvi d'informació entre les persones i els ordinadors. El seu objectiu és que aquest intercanvi sigui més eficient: minimitzi errors, incrementi la satisfacció, disminueixi la frustració i, en definitiva, faci més productives les tasques que involucren les persones i els ordinadors. En concret, es preocupa que els sistemes interactius siguin usables i accessibles.
 

L’objectiu primordial del màster, mitjançant el seu itinerari professionalitzador, és preparar professionals en els aspectes més rellevants de la disciplina en IPO que configurin una base de coneixements teòrics i pràctics. En concret, es prepararà l’estudiant per participar en el disseny, avaluació i posada en pràctica de sistemes interactius que siguin fàcils d’utilitzar, eficients i efectius per a tots els seus usuaris. En definitiva, per al desenvolupament de sistemes interactius usables i accessibles.
 

 Es pretén que els titulats estiguin en disposició de:
• Incorporar-se a empreses relacionades amb el disseny, desenvolupament, implantació o serveis de consultoria de sistemes interactius.
• Fer tasques relacionades amb la IPO dins d’una empresa, independentment de quin sigui el seu sector.
• Portar a terme consultoria interna i/o externa d’usabilitat, accessibilitat i, en general, qualsevol tema relacionat amb les interfícies que fan anar els usuaris.


Amb l'itinerari de recerca els titulats disposaran d'una iniciació a la recerca que els permetrà accedir al programa de doctorat del postgrau en Enginyeria i Tecnologies de la Informació.
Idioma / Language:

Copyright

Copyright ©2015 Universitat de Lleida | Tots els drets reservats | Contactar

Pl. Víctor Siurana 1, 25003 - Tel (+34) 973 702 000 - [Avís legal]